Kiểm định vách thạch cao chống cháy được thực hiện như thế nào?

Kiểm định vách thạch cao chống cháy
Tiêu chuẩn kiểm định là TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9311-8:2012, quy định về phương pháp thử nghiệm giới hạn chịu lửa của cấu kiện hoặc kết cấu. - Cơ quan có thẩm quyền ban hành giấy chứng nhận kiểm định là Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, căn cứ vào kết quả thử nghiệm của đơn vị có thẩm quyền. Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực trong 1 năm hoặc 3 năm, tùy thuộc vào phương tiện sản xuất trong nước hay nhập khẩu

Kiểm định vách thạch cao chống cháy được thực hiện như thế nào?

Kiểm định vách thạch cao chống cháy và các loại cửa, vách chống cháy khác có nhiều điểm tương đồng về quy trình thủ tục, đơn vị cấp giấy kiểm định và cơ quan chức năng làm việc. Tuy nhiên, mỗi loại sản phẩm khác nhau đi kèm những tiêu chuẩn riêng biệt và trong bài viết này chúng ta tìm hiểu việc ra giấy kiểm định vách thạch cao chống cháy!

Để kiểm định Vách thạch cao chống cháy, bạn cần lưu ý những nội dung sau đây:

- Đối tượng kiểm định là cấu kiện hoặc kết cấu được bao bọc bởi vật liệu chống cháy, không phải là vật liệu chống cháy riêng lẻ trong đó mỗi loại vách thạch cao có tiết diện, kích thước và vị trí bố trí khác nhau cần được kiểm định riêng biệt;

- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng gồm: TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9311-8:2012 - Quy định về phương pháp thử nghiệm giới hạn chịu lửa của cấu kiện hoặc kết cấu;

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành giấy chứng nhận kiểm định được xác định là Cục Cảnh sát PCCC và CNCH dựa trên kết quả thử nghiệm của đơn vị có thẩm quyền mà ra giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực trong 1 năm hoặc 3 năm (tùy theo phương tiện sản xuất trong nước hay nhập khẩu);

- Quy trình thi công và lắp đặt vách thạch cao chống cháy bao gồm các bước sau: Lắp đặt thanh ngang U-track, lắp đặt thanh đứng, lắp đặt tấm thạch cao, xử lý mối ghép và các chi tiết khác; Quá trình này cần chú ý đến các yếu tố như khoảng cách giữa các thanh đứng, số lượng tấm thạch cao, loại keo dán và băng dính sử dụng.

Kiểm định vách thạch cao chống cháy

Tiêu chuẩn để thử nghiệm giới hạn chịu lửa của mẫu kết cấu thép được bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống cháy, bao gồm:

- QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: yêu cầu chung:

+ TCVN 9311-6:2012 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm;

+ TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với cột.

- ISO 834-10:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction, part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements.

(Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng, phần 10: Yêu cầu riêng để xác định sự tham gia của các vật liệu bảo vệ chịu lửa được áp dụng đối với các kết cấu kết cấu thép).

- ISO 834-11:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction, part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements

(ISO 834-11:2014 Kiểm tra khả năng chống cháy - Các yếu tố cấu thành công trình, phần 11: Yêu cầu cụ thể đối với việc đánh giá khả năng chống cháy đối với các thành phần kết cấu thép).

- BS EN 1993-1-2:2005 Design Steel structures, part 1-2: General rules – Structural Fire design

(Thiết kế kết cấu thép, phần 1-2: Các nguyên tắc chung – Thiết kế kết cấu chịu lửa).

Như vậy, việc ra giấy kiểm định được thực hiện bởi nhà máy sản xuất hoặc đơn vị đốt mẫu sản phẩm vách thạch cao chống cháy hoàn chỉnh dưới sự chấp thuận, phê duyệt bởi Cục Cảnh sát Pccc Bộ Công an thông qua quá trình đốt mẫu thực hiện tại buồng đốt của trường đại học Pccc.

Loading...
DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape